Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstäma 2018 - Nykvarn-Södertälje

2018-02-14

Välkommen till årsstämman för Nykvarn-Södertälje!

Dag och tid
Onsdag 14 februari, kl 19.00

Plats
Nykvarns Jaktskyttebana

 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning. Prisutdelning stora KM sker före stämmans öppnande.

Styrelsen för JRF Nyk/Sdt Jsk som är ytterst ansvarig för vår fina anläggning Nykvarns Jaktskyttebana vädjar till dig att bidra med en ideell arbetsinsats i klubben. Funktionär eller förtroendevald nyttjar skjutbanorna till reducerade priser.

Kallelse till funktionärsträff, jaktstig, säkerhetsutbildning m.m. sker i början av året via separat kallelse.

Mer information om årets verksamheter kommer i ett senare utskick. Det kommer även att finnas information på vår hemsida www.jaktskyttenykvarn.se.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
a.) Ändring av avdelningsstadgan § 16 för avdelning 02-02 JRF Södertälje-Nykvarn.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.