Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte 13 februari

2019-02-13

Välkomna på årsmöte hos Näshulta Jaktklubb

ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 13 februari
TID 19.00
PLATS Näshulta kommunalhus lilla salen


H-C Andersson, Martin Karlsson och Jörgen Carlsson
Ordf. Sekr. Kassör
070-949 00 56, 072-157 05 40, 070-328 11 12

Av miljö och ekonomiska skäl sänder vi inte ut verksamhetsberättelsen i förväg.
Den som inte har möjlighet att delta på årsmötet men vill ha berättelsen kontaktar kassören.

Varmt välkomna.
Styrelsen

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.