Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte i Almunge

2019-02-07

Kallelse årsmöte Almunge Viltvårdsområde avdelning 03-13.

ÅRSSTÄMMA
DATUM Torsdag 7 februari
TID 18.00-20.00
PLATS Roslagens Jakt o Vilt AB utanför Almunge.Kallelse årsmöte Almunge Viltvårdsområde avdelning 03-13.
Motioner till årsmötet önskar styrelsen tillhanda senast 21 januari 2019.
Årsmöte med sedvanlig dagordning bifogas, se baksidan.
Valberedningen har redan förslag på personer i avdelningens styrelse.
Avdelningen bjuder medlemmar på smörgåstårta med dryck och kaffe.
Anmälan till Ella via telefon, sms eller mail: 0767 9123990 eller kvarnboda@telia.com
så att alla får tårta.
Sista anmälan måndagen 4 februari.
Vägbeskrivning från Almunge kyrka.
Åk mot Knutby ca 1 km, sväng höger in vid skylt “Hundträningsanläggning”.
Åk ca 500 m till en plan där det finns hus och små stugor, framme!

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.