Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-07

Välkommen att delta i Umeå Jägarnas årsmöte!

KALLELSE
ÅRSSTÄMMA
DATUM Torsdag 7 februari
TID 18.30 -21.00
PLATS Musköten (sporthallen) Umeå. (J A Lindersväg 43).Lokal: ”Bollen” Samåk gärna om ni inte hittar.


Välkommen att delta i UmeåJägarnas årsmöte!
Vi kommer att behandla dagordning, inkomna motioner och föra diskussioner i god
stämmoanda. I skrivande stund är inte någon föreläsare helt inbokad.
Fika kommer att serveras.
Har du någon motion, skicka den till umeknas@hotmail.com.
Senast 14/1 – 2019 vill vi ha din motion.
Frågor? Kontakta mig, Johan Sandgren på 070 - 509 71 44 eller umeknas@hotmail.comVänliga hälsningar,
Styrelsen


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.