Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-13

Välkommen till årsmöte med Norrköpings Jaktskytteklubb avd. 05-01!

KALLELSE
ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 13 februari
TID 19.00
PLATS Restaurang Eklunden, Lindåkersgatan 2, Norrköping.Välkommen till årsmöte med Norrköpings Jaktskytteklubb avd. 05-01!
Motioner skickas till aasenheim@icloud.com
Sekreterare: Andreas Åsenheim 070-204 23 59

Vänligen,
Styrelsen

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om ersättningar och traktamenten till förtroendevalda och vid arbete i
föreningens tjänst.
a, Reseersättningar till förtroendevalda. Styrelsens förslag 5 000 kr.
b, Ersättning till lerduvebanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut.älgbanan
c, Ersättning till älgbanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut älgbanan
12, Val av ordförande, 1 år.
13, Val av antal ordinarie ledamöter till styrelsen jämte suppleanter. 2 år.
14, Val av revisorer jämte suppleanter. 2 respektive, 1 år.
15, Val av valberedning samt ordförande för valberedning. 1 år.
16., Övriga val som årsstämman beslutar.
a, Skjutbaneföreståndare,1 år.
b, Ansvarig för älgbanan, 1 år.
c, Ansvarig för skeetbanan, 1 år.
d, Ansvariga skjutledare lerduvor, 1 år.
e, Ansvariga skjutledare älg, 1 år.
f, Kontaktman föreningstjänst, 1 år.
g, Jaktstigsansvarig, 1 år.
h, Banläggare jaktstig, 1 år.
i, Tävlingskommité, 1 år.
j, Ungdomsledare, 1 år.
k, Älgbanekontrollanter, tillsvidare.
l, Medhjälpare Älgbanan, tillsvidare.
m, Lerduvebanekontrollanter, tillsvidare.
17, Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 1 år
a, Representant i distriktsstyrelsen jämte suppleant till dito,1 år.
18, Behandling av inkomna motioner.
19, Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
20, Övrig information.
21, Stämmans avslutning.