Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-06

Välkommen till årsstämman i Jrf avdelning Norra skåne!

KALLELSE
ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 6 februari
TID 18.00
PLATS Hässleholmsgården, södra flygeln.Välkommen till årsstämman i Jrf avdelning Norra skåne!
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar enligt dagordning på baksidan.
Vi kommer att bjuda på smörgåstårta och lättöl/vatten. För att kunna beräkna mängd, meddela gärna om ni kommer via e-post till pen@malmbergsmaklarfirma.se eller via telefon/sms till 076-623 66 00.


Vänligen,
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.