Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-01-17

Välkommen till årsstämman i JRF Bästkustens Viltvårds Klubb AVD.14-14-04!

KALLELSE ÅRSSTÄMMA
DATUM Torsdag 17 januari
TID 19.00Välkommen till årsstämman i JRF Bästkustens Viltvårds Klubb AVD.14-14-04!
DEN SOM EJ VILL STÄLLA UPP FÖR OMVAL, KONTAKTA Karl-Erik Andersen Tel 0303-770764 - eller Lars-Olof Emanuelsson Tel 0303-770867 arbete 0303-86593 ,Mobil 0708-57 73 87.

Kaffe med tilltugg serveras.


VÅRA JAKTSTIGAR ÅR 2019
Klubbmästerskap 2019-04-27 Anm. 9.00-10.00
Jaktstigen Gyttorp cup 2019-04-27 Anm. 9.00-14.00

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen genom Sven-Erik Nilsson sekr. 070-3349189

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Stämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om stämmans är behörigt utlyst.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justeringsmän och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhet - och ekonomisk berättelse för 2017.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2017.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen 2018.
14. Val av antalet ledamöter och suppleanter till viltvårdavdelninges styrelse
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter 2018.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning och ordförande för valberedningen.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Viltvårdsavdelningens förslag till arbetsplan för nästkommande verksamhetsår.
23. Övrig information.
24. Stämman avslutas