Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-13

Som medlem i JÄGARNAS RIKSFÖRBUND Nykvarn/Södertälje JSK kallas du till ÅRSSTÄMMAN PÅ NYKVARNS JAKTSKYTTEBANA Onsdag den 13 februari 2018 kl. 19:00.

Distrikt, Stockholm, avdelning Nykvarn/Södertälje Jaktskyttebana


Som medlem i JÄGARNAS RIKSFÖRBUND Nykvarn/Södertälje JSK kallas du till
ÅRSSTÄMMAN PÅ NYKVARNS JAKTSKYTTEBANA
Onsdag den 13 februari 2018 kl. 19:00.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning.
Stämmohandlingar finns tillgängliga på stämman, dagordning finns på omstående sida i detta brev.

OBS! Prisutdelning stora KM sker före stämmans öppnande
Välkommen!Styrelsen för JRF Nyk/Sdt Jsk som är ytterst ansvarig för vår fina anläggning Nykvarns jaktskyttebana vädjar till dig att bidra med en ideell arbetsinsats i klubben. Funktionär eller förtroendevald nyttja skjutbanorna till reducerade priser.

Kallelse till funktionärsträff, jaktstig, säkerhetsutbildning m.m. sker i början av året via separat kallelse.

Mer information om årets verksamheter kommer i ett senare utskick. Det kommer även att finnas information på vår hemsida. www.jaktskyttenykvarn.se

Dagordning till stämman


Årsstämmans dagordning 2019

§ 1. Avdelningsstämmans öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Stämmans behöriga utlysande

§ 4. Fastställande av dagordning (enligt § 11 i avdelningsstadgan)

§ 5. Val av presidium
Ordförande…………………………………………………………………………………..

Sekreterare…………………………………………………………………………………..

Två justerare ………………………………………………………………………………..

Två rösträknare……………………………………………………………………………...

§ 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

§ 7. Behandling av revisorernas berättelse

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9. Beslut angående ansvarsfrihet

§ 10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.

§ 11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer.

§ 12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelnings tjänst

§ 13. Val av ordförande för viltvårdsavdelningen.

§ 14 Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.

§ 15 Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.

§ 16 Val av revisorer jämte suppleanter

§ 17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning

§ 18. Övriga val som årsstämman beslutar.

§ 19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma.

§ 20. Behandling av inkomna motioner.
                            
§ 21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.

§ 22 Övrig information.

§ 23 Stämmans avslutning.