Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-07

Välkommen till årsstämman i Jrf Eskilstuna!

KALLELSE ÅRSSTÄMMA
DATUM Torsdag 7 februari
TID 19.00
PLATS Hugelsta jaktskyttepaviljong. Vid trapbanan Hugelsta Skyttecentrum Eskilstuna.Välkommen till årsstämman i Jrf Eskilstuna!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Passa på att delta i årsmötet. Det är medlemmarnas viktigaste forum för att påverka
styrelsens sammansättning för det kommande året.


Det finns även behov av fler aktiva i styrelse och som banfunktionärer.
Om det är något som du kan tänka dig så anmäl gärna intresset till angiven
kontaktperson innan mötet.

Efter mötet bjuder klubben på fika.
Kontaktperson är Lennart Ekström, 070-5101467.


Välkomna,
Styrelsen Eskilstunaortens Jägarklubb.


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.