Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-10

​Välkommen till årsstämman i Jrf Kalmar!

KALLELSE ÅRSSTÄMMA
DATUM Söndag 10 februari
TID 14.00
PLATS Bäckebo BygdegårdVälkommen till årsstämman i Jrf Kalmar!
Som medlem kallas du att deltaga i avdelningens årsstämma.
Det är tid för att summera det gångna årets verksamhet och planera för det nya året
som är nummer 54 i ordningen.
På programmet.
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar.
Prisutdelning för KM-2018.
Fika och lotterier.
Vårt program omfattar ungdomsverksamhet, hålla jaktskyttebanorna öppna,
genomföra tävlingsprogrammet, jägarexamen med utbildning och prov.
Bevaka och deltaga i aktuella jaktfrågor även med distrikt och förbund.
Vi behöver hjälp med att genomföra programmet så att vi ej tappar mark.
Hjälp oss, hör av dig till styrelsen eller:
Allan Johnsson 0499-22453, 073-0405740. Ju fler vi är desto bättre för verksamheten.

Välkomna!
Styrelsen Bäckebo Viltvårdsavdelning.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.