Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-03

Värmland Väst, Nils Holgersson, Sunne 3/2 kl. 15.30

KALLELSE KOMMANDE AVDELNINGS ÅRSMÖTEN
Välkommen till årsstämman i Jrf Värmland!


Kommande avdelnings årsmöten:
Värmland Väst, Nils Holgersson, Sunne 3/2 kl. 15.30

Värmland Nord, Borestugan, Valberget Torsby 3/2 Kl 15.00

Grumsbygden-Säffle distrikt Syd, Grums Folkets Hus 4/2 kl 18.00

Grava , Stallmästargården travbanan Karlstad 5/2.
18.00 Middag. 19.00 Årsmöte. Föredrag om Bågjakt.
Anmälan mat: kontakt@javeron.se, alt sms till 070-337 52 50.

Värmland Öst, Edebäck bygdegård den 12 /2 kl 18.00

Distriktsstämman hålles i år i Torsby.


Riksförbundet har utsett Värmland att hålla Riksförbundsstämman i Sunne den 7-8 juni.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.