Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-12

Välkommen till årssstämman för JRF Hallsberg! Sedvanliga årsmötesförhandlingar med efterföljande fika.

ÅRSSTÄMMA
DATUM Tisdag 12 februari
TID 18.30
PLATS Åsens dagcentral, Hallsberg


MEDLEMSINFORMATION TILL MEDLEMMAR I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, AVDELNING HALLSBERG, DISTRIKT ÖREBRO

KALLELSE

Välkommen till årssstämman för JRF Hallsberg!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med efterföljande fika.
Vi eventuella frågor kontakta ordförande Lennart Eklund, 070-645 39 80.


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1.Avdelningsstämmans öppnande.
2.Fastställande av röstlängd.
3.Stämmans behöriga utlysande.
4.Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6.Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7.Behandling av revisorernas berättelse.
8.Fastställande av resultat- och balansräkning.
9.Beslut angående ansvarsfrihet.
10.Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11.Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12.Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18.Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20.Behandling av inkomna motioner.
21.Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22.Övrig information.
23.Stämmans avslutning.