Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-13

Välkommen till årsstämman i Jrf Uppsala avdelning Tierp!

KALLELSE ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 13 februari
TID 18.00
PLATS Klubbstugan i GåvastboVälkommen till årsstämman i Jrf Uppsala avdelning Tierp!
Program: De vanliga årsmötespunkterna och ev frågor eller förslag från medlemmarna. Vi planerar årets verksamhet tillsammans.
Avdelningen bjuder alla på smörgåstårta, kaffe och kaka.
Vi säljer även Sverigelotter.
Kvällens nöje står Kent Söderberg från Smedby för. Han visar foton och berättar om sin resa till Kanada. Skogsbruk i massiv skala, fin natur och andra intressanta fakta blir kvällens unika inslag.
För vägbeskrivning så sök på: Askfall, Tierp. Vi är på samma ställe som jaktstigen anordnas varje vår av avdelningen.

Välkommen önskar styrelsen för Jrf-Tierp!

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.