Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-19

Välkomna till årsmöte hos Oskarshamns Jakt och viltvårdsklubb.

Datum: 2019-02-19
Tid: 18:00
Plats: Hemvärnsgården, Oskarshamn 


Välkomna till årsmöte hos Oskarshamns Jakt och viltvårdsklubb. Bättre sent än aldrig.
Vi bjuder på fika så det är viktigt att ni anmäler er.

Motioner skickas till pierre_jonsson@outlook.com senast 16/2 2018

Anmälan sker till Björn Granath 072- 331 87 08 alt Pierre Jonsson 070-141 53 75


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.