Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-10

Välkommen till årsstämman för JRF Medelpads Viltvårdsavdelning!

ÅRSSTÄMMA
DATUM 10 februari
TID Söndag  11.00 
PLATS Leeroy (bottenvåningen), Landsvägsallén 4, Sundsvall

KALLELSE

Välkommen till årsstämman för JRF Medelpads Viltvårdsavdelning!
Efter mötet bjuder vi på pizza från Biteline samt fika. Vid eventuella frågor kontakta
Martin Sendelbach 070-777 97 87.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1.Avdelningsstämmans öppnande.
2.Fastställande av röstlängd.
3.Stämmans behöriga utlysande.
4.Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6.Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7.Behandling av revisorernas berättelse.
8.Fastställande av resultat- och balansräkning.
9.Beslut angående ansvarsfrihet.
10.Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11.Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12.Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18.Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20.Behandling av inkomna motioner.
21.Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22.Övrig information.
23.Stämmans avslutning.