Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Nordvästra Skåne

2020-02-12

Årsstämma Onsdag 12 februari klocka: 19:00 Plats: Skeneholmssalen( bakom Biblioteket), Storgatan , Billesholm.

Årsstämma 
Onsdag 12 februari
klocka: 19:00
Plats: Skeneholmssalen( bakom Biblioteket), Storgatan , Billesholm.

 

Välkommen till årsstämman i Jrf Nordvästra Skåne!
Årsmötet börjar kl 19.00 med nedan dagordning enligt stadgarna.
Avdelningen bjuder därefter på förtäring. Om Du vill vara säker att tårtan räcker till för dig också, så är det föranmälan till Conny: ring 070-520 40 39 eller maila: rundqvistconny@hotmail.com

Vi vill uppmana er att löpande hålla er informerade om de aktiviteter som ni kan anmäla er till. Detta gör ni lättast genom att gå in på vår hemsida för att se mer information om våra aktiviteter.

Varmt välkomna! Styrelsen.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distrikts-stadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.