Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Indal-Lindens vva

2020-02-06

Torsdag 6 februari Klocka: 18.30 Indals hembygdsgård, Hängsta 105, Indal Vägbeskrivning: Från Sundsvall, kör väg 86 mot Indal. Passera Indals kyrka och fortsätt ca 3 km, sväng därefter höger till hembygdsgården. Parkering finns efter vägen upp mot huset.

Torsdag 6 februari
Klocka: 18.30
Indals hembygdsgård, Hängsta 105, Indal
Vägbeskrivning: Från Sundsvall, kör väg 86 mot Indal. Passera Indals kyrka och fortsätt ca 3 km, sväng därefter höger till hembygdsgården. Parkering finns efter vägen upp mot huset.

 

Välkommen till årsstämman i Jrf Indal-Lidens vva!
Vi inbjuder till årsstämma enligt avdelningsstadgarnas dagordning.
Efter avslutad stämma bjuder vi på kaffe/te och smörgås.
Vi informerar också närmare om den upprustning som påbörjats på skjutbanan med bland annat investering i nytt skjuthus, akustikälg och fortsatta planer med utveckling av hagelbanan samt anläggning av björnbanor.

Kontaktperson: ordförande Folke Lindh 076-830 87 00.
Varmt välkomna! Styrelsen.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distrikts-stadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.