Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Västmanland

2020-03-15

Söndag 15 Mars Klockan 14.00 Vita skolan i Ramnäs (mittemot coop). Välkommen till årsstämman i Jrf Västmanland! Distriktet söker utbildare för viltundersöknings utbilare, eftersöks utbildare och jägarexamen, skjutledare, jaktledare utbildare samt ungdomsledare. Bedriva kvinnoverksamhet och jämställdhetsfrågor i distrikt 19. Kontaktpersoner är Conny Johansson: conny.johansson.mg@gmail.com Mats Gellerstedt: matsgellerstedt@gmail.com Om det finns frågor kring kallelsen "gulingen" vänligen kontakta Conny Johansson - conny.johansson.mg@gmail.com eller på telefon: 070-606 95 77. Välkomna! Styrelsen.

Dagordning vid distriktsårsstämman
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.

1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårds-avdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distrikts-stadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.