Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2021-02-04

Välkommen på årsstämma! Årsstämman hålls via brev eller mejl på grund av den rådande pandemin. I syfte att årsstämman ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt är det omgående anmälan via mejl, sms eller brev till Bengt Johansson. Anmälan skall innehålla erforderliga adressuppgifter så brev eller mejl kan skickas ut innehållande årsstämmans handlingar. Ni har även möjlighet att lämna in motioner till styrelsen och i år vill vi ha motionerna senast den 15 januari 2021 för att kunna ta ställning till dessa före stämman. Motioner skickas via e-post eller brev till: Bengt Johansson Odengatan 30 464 33 Mellerud 073-634 72 66 bengt.fhv.nr5@telia.com Välkomna Styrelsen JRF Kroppefjällsortens Jaktklubb.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.