Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Välkommen till JRF, Avdelning 2501, Norra Norrbottens årsstämma!

2021-02-03

Välkommen till JRF, Avdelning 2501, Norra Norrbottens årsstämma! Datum: Onsdag 3 februari Tid: 19.00 Plats: Drottninggatan 49 ( O II) Boden

 

Välkommen till JRF, Avdelning 2501, Norra Norrbottens årsstämma!

Datum: Onsdag 3 februari 
Tid: 19.00 
Plats: Drottninggatan 49 ( O II) Boden

 
Härmed kallas Ni till avdelningsstämma enligt bifogad dagordning. 
Eftersom att vi befinner oss mitt i en pandemi där vi inte kan förutsätta vad som händer i närtid så kallar vi till en stämma som vanligt. Förhoppningen är att vi ska kunna hålla den som vanligt men eftersom att det är osäkert om den går att genomföra "live" så har vi en digital plattform förberedd. Därför vill vi att Du mailar in en anmälan så att vi kan dels ha koll på hur många som kommer till ett live möte och att vi kan skicka ut länk till digital plattform. Dessutom vill vi från avdelningen kunna på ett enkelt sätt kunna informera hur mötet hålls. 

Beslut om detta kommer att tas dagarna före mötet därför är det väldigt viktigt att meddela oss i styrelsen senast 2021-01-25.

Väl mött på Resturant OII på Drottninggatan 49 i Boden kl. 19.00 onsdag 2021-02-03. 

Mailadress för anmälan som ska vara gjord senast 2021-01-25: dno63@outlook.com 

Varmt välkomna,
Styrelsen.

 

Dagordning

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.