Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

MEDLEMSINFORMATION TILL MEDLEMMAR I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, AVDELNING NORRKÖPING JAKTSKYTTEKLUBB

2021-02-10

DATUM: Onsdag 10 februari 2021 TID: 19.00 PLATS: Digitalt via länk Varmt välkommen till årsmöte för Norrköping Jaktskytteklubb, avd 05-01. Årsmötet hålls digitalt i år p g a pandemin.

MEDLEMSINFORMATION TILL MEDLEMMAR I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, AVDELNING NORRKÖPING JAKTSKYTTEKLUBB

 

DATUM: Onsdag 10 februari 2021
TID: 19.00
PLATS: Digitalt via länk


Varmt välkommen till årsmöte för Norrköping Jaktskytteklubb, avd 05-01.
Årsmötet hålls digitalt i år pga pandemin. Om du vill delta, skicka din mailadress till aasenheim@icloud.com så ser vi till att du får ett mail med länk till mötet utskickad några dagar innan årsmötet. På utsatt tid klickar du på länken för att ansluta till mötet. Motioner skickas till aasenheim@icloud.com. Sekreterare: Andreas Åsenheim 070-204 23 59.

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om ersättningar och traktamenten till förtroendevalda och vid arbete i
föreningens tjänst.
a, Reseersättningar till förtroendevalda. Styrelsens förslag 5 000 kr.
b, Ersättning till lerduvebanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut.älgbanan
c, Ersättning till älgbanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut älgbanan
12, Val av antal ordinarie ledamöter till styrelsen jämte suppleanter. 2 år.
13, Val av revisorer jämte suppleanter. 2 respektive, 1 år.
14, Val av valberedning samt ordförande för valberedning. 1 år.
15., Övriga val som årsstämman beslutar.
a, Skjutbaneföreståndare,1 år.
b, Ansvarig för älgbanan, 1 år.
c, Ansvarig för skeetbanan, 1 år.
d, Ansvariga skjutledare lerduvor, 1 år.
e, Ansvariga skjutledare älg, 1 år.
f, Kontaktman föreningstjänst, 1 år.
g, Jaktstigsansvarig, 1 år.
h, Banläggare jaktstig, 1 år.
i, Tävlingskommité, 1 år.
j, Ungdomsledare, 1 år.
k, Älgbanekontrollanter, tillsvidare.
l, Medhjälpare Älgbanan, tillsvidare.
m, Lerduvebanekontrollanter, tillsvidare.
16, Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 1 år
a, Representant i distriktsstyrelsen jämte suppleant till dito,1 år.
17, Behandling av inkomna motioner.
18, Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
19, Övrig information.
20, Stämmans avslutning.