Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2021-02-10

Varmt välkommen till Nykvarns-Södertälje JSK årsstämma DATUM: Onsdag 10 februari TID: 19.00 PLATS: Stämman kommer att hållas digitalt via Zoom

Varmt välkommen till Nykvarns-Södertälje JSK årsstämma

DATUM: Onsdag 10 februari
TID: 19.00
PLATS: Stämman kommer att hållas digitalt via Zoom

Om du vill delta, skicka din mailadress till chahlgren@gmail.com så ser vi till att du får
ett mail med en länk till mötet, utskickat några dagar innan årsmötet. På utsatt tid klickar du på länken för att ansluta till mötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsstämman, dvs senast 27 januari. Motioner kan skickas till jsknykvarn@gmail.com
Välkommen också på funktionärsmöte onsdag 10 mars kl. 19:00. Vi återkommer närmare mötet om det blir ett fysiskt, eller digitalt möte.

Passa på att engagera er, det är roligt att arbeta på skjutbanan, och man träffar många trevliga människor. Ju fler vi blir att dela på arbetet desto bättre blir det!
Det har varit ett mycket speciellt år, men glädjande så har vi tack vare anpassningar och engagerade funktionärer kunnat hålla skjutbanan öppen. Jägarexamen har slagit alla rekord 2020. En del klubbtävlingar har genomförts, men tyvärr tvingades vi ställa in jägarduvan med final. Vi planerar nu för att kunna genomföra jägarduvan med final 2021, om läget tillåter. Mer om detta kommer ni att kunna läsa i vår verksamhetsberättelse.

Varmt välkomna,
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.