Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma distrikt Gotland

2021-03-27

Lördag 27 mars Klockan 15.00 I Ridhuset, Hejde Ekeskogs 906, 623 75 Klintehamn

Välkommen att delta i Jägarnas Riksförbunds årsstämma, distrikt Gotland!

Årsmötesförhandlingar för Gotlands viltvårdsdistrikt inklusive val av styrelse.
För att minimera risken för spridning av Covid 19 kommer årsmötet hållas i ett ridhus för att säkerställa att ordentliga avstånd kan hållas.

Vi följer även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket idag innebär att de fysiska deltgarna på årsstämman begränsas till max 8 personer. Detta kan komma att ha ändrats vid tiden för stämman. För att vi inte blir flera deltagare krävs föranmälan, denna görs till mikael.hultnas@jagarnasriksforbund.se senast den 26/3.

Kommer det in flera än 8 anmälningar kommer de överskjutande deltagarna erbjudas att delta digitalt med fulla möjligheter att debattera och rösta.
Stämman startar 15 00. Dagordning bifogas.

Fika kommer tillhandahållas.
Varmt välkomna! Styrelsen

 

 

Dagordning vid distriktsårsstämma
Reglerat i distriktsstadgarna §11.
1. Distriktsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 9. Beslut angående ansvarsfrihet.
Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsdistriktets tjänst.
Val av ordförande till viltvårdsdistriktet.
Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsdistriktets styrelse jämte suppleanter.
Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsdistriktets styrelse jämte suppleanter.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
Övriga val som årsstämman beslutar.
Behandling av inkomna motioner.
Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
Övrig information.
Stämmans avslutning.