Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte Strängnäs

2022-01-12

Onsdag 12 januari 19.00 Lundbyvägen 2 Åkersstyckebruk, Ingång ifrån gården till källarlokalen (luftgevärslokalen)

Välkommen till årsmötet i Jrf Strängnäsorten!

Eventuella motioner/förslag insändes till styrelsen 1 vecka före stämman på adressen:
Strängnäsortens Jägare Co/Mathias Arnstein Ekstigen 5
645 40 Strängnäs
Eller per mail: mathias.arnstein@allt2.se
Vid frågor inför årsstämman, ta kontakt med ned

an kontaktpersoner. Ordförande, Håkan Arnstein: 070-682 74 24.
Sekreterare, Mathias Arnstein: 070-524 55 87.


Välkomna önskar styrelsen Strängnäsortens Jägare!


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.