Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte JRF Tidaholm

2022-01-24

KALLELSE MEDLEMSINFORMATION TILL MEDLEMMAR I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, AVDELNING TIDAHOLM DATUM: Måndag 24 januari TID: 19.00 PLATS: Kafé kvarnen Vättak Välkommen till årsmötet i JRF Tidaholm! Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på enklare förtäring.

DATUM: Måndag 24 januari
TID: 19.00
PLATS: Kafé kvarnen Vättak

KALLELSE MEDLEMSINFORMATION TILL MEDLEMMAR I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, AVDELNING TIDAHOLM

Välkommen till årsmötet i JRF Tidaholm!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på enklare förtäring.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.