Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Årsstämma Malmö Jägarklubb

Onsdag 5 februari. klockan: 19.00 Kockum Fritid Välkommen till årsstämman i Jrf Malmö jägarklubb!

Välkommen till årsstämman i Jrf Malmö jägarklubb!
Under kvällen har vi sedvanliga stämmoförhandlingar och efter mötet kommer vi att informera om Afrikansk Svinpest. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet, dvs. senast den 22 januari. Motioner lämnas på enklaste sätt.
Vid eventuella frågor kontakta ordförande Per-Håkan Holmqvist, 0705-469435, ordforande@malmojagarklubb.com

Dagordning
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.
Välkomna!
Styrelsen
Jägarnas Riksförbund · Saltsjögatan 15 · 151 71 Södertälje · 08-550 107 81 · jrf@jagarnasriksforbund.se www.jagarnasriksforbund.se · www.jaktojagare.se

 


Malmö Jägarklubbs verksamhet
Malmö Jägarklubb är Din lokalavdelning inom Jägarnas Riksförbund. Malmö Jägarklubb fyllde 50 år under 2019.
Som medlem har du möjlighet att jaga och utbilda dig inom jakt på flera jaktmarker runt Malmö. Klubben anordnar regelbundna och varierande jakter på fågel, småvilt och klövvilt. Klubben driver Husie skjutbana och Spillepengens skjutbana (den senare i samarbete med andra lokala klubbar), för att ge Dig som medlem möjlighet att träna skytte med hagel och kula.
Malmö Jägarklubb bedriver en verksamhet för sina medlemmar, av sina medlemmar och vi strävar efter att anordna ett varierat utbud av aktiviteter. Bland annat erbjuder vi
- Jägarexamenskurs
- Spårningskurs
- Jaktledarutbildning - Provledarutbildning
OBS! På följande datum kommer vi att hålla våra klövviltskvällar för dig som vill vara med och jaga klövvilt på av klubben disponerade marker. Datum är satta till den 14 maj och 6 augusti mellan kl. 18.30 – 21.00. Platsen är Stora Paviljongen på Spillepengen. Anmälan sker till utbildningsansvarig på sune71sonesson@hotmail.com
Verksamheten bedrivs helt ideellt av våra engagerade funktionärer.
Vill du bli en del av gänget på markerna, kanske har du erfarenheter som du vill förmedla via någon form av träff eller kurs? Eller vill du engagera dig på våra banor?
Då är du mer än välkommen att kontakta styrelsen eller någon av våra funktionärer!
Är du intresserad av att delta i klubbens verksamhet hittar du lättast information - med bland annat kontaktuppgifter - på hemsidan. Det går också bra att maila ditt ärende till klubben@malmojagarklubb.com.
Håll utkik på klubbens hemsida http://jagarnasriksforbund.se/skane/malmojk/ och Facebooksida https://www.facebook.com/MalmoJagarklubb där alla arrangemang presenteras!

 

Välkommen till Malmö Jägarklubbs arrangemang!