Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Årsstämma Västras Jaktklubb

Torsdag 6 februari. klockan 19.00 Junsele Bead and Breakfast. Välkommen till årsstämman i Jrf Västras Jaktklubb! Årsmöte enligt stadgarna. Vi bjuder på kaffe och smörgåsar. Varmt välkomna! Styrelsen.

Torsdag 6 februari.
klockan 19.00
Junsele Bead and Breakfast.

Välkommen till årsstämman i Jrf Västras Jaktklubb!

Årsmöte enligt stadgarna.
Vi bjuder på kaffe och smörgåsar.


Varmt välkomna! Styrelsen.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande. 4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman. 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst. 13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.