Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Öppet brev till Sveriges regering

Jägarnas Riksförbund (JRF), som organiserar närmre 40 000 jägare och skyttar i Sverige, ser med fasa den utveckling som kan komma att ske när förbudet mot blyhagel i närheten av våtmark träder i kraft den 16 februari. Med svag vetenskaplig grund och oproportionerligt i förhållande till den efterfrågade effekten har ett beslut fattats långt över huvudet på de som påverkas.

Sverige har inte varit tillräckligt aktiva i arbetet inom EU utan borde tydligare ha drivit på för undantag som fortsatt möjliggör användning av blyhagel vid jakt i Sverige, förutom där det tydligt finns en risk att änder och andra vattenlevande fåglar får i sig blyhagel i samband med sina födosök.

JRF vill nu uppmana regeringen att agera för att effekterna av EU-förordningen blir så små som möjligt. För jägarna och skyttarna är det främst fyra punkter som JRF anser måste följas upp noga och bevakas så att inte följderna av dessa drabbar hundratusentals jägare och skyttar utan någon positiv effekt för djurlivet eller naturen.

1. Begreppet våtmark är allt för vitt definierat och kommer inte gå att applicera vid tolkning av lagen. Det innebär att enskilda jägare riskerar att  hamna i besvär om jägaren gör en tolkning av begreppet, domstolen en annan och EU-förordningen en tredje. Jägarna behöver få en tydlig  tolkning av begreppet för att kunna säkerställa att de följer lagen och den tolkningen måste Sveriges regering se till att den görs.

2. Den omvända bevisbördan, där en jägare riskerar att befinna sig i situationen att denne måste bevisa eller förklara sin oskuld, står i direkt kontrast  mot grundläggande rättsliga principer i Sverige. Regeringen bör snarast utreda om en sådan lagstiftning över huvud taget går att applicera i  Sverige eller om Sverige bör utmana EU i fråga om detta och därmed förändra direktivet i sin helhet.

3. Inom EU har det yttrats att direktivet ska appliceras proportionerligt gentemot syftet. Syftet som angetts är att skydda djurliv, främst sjöfåglar som  riskerar att få i sig blyhagel från botten av våtmarker. JRF anser att det regelverk som varit på plats i flera år är proportionerligt i förhållande till  syftet med förbudet. Regeringen måste utröna hur detta regelverk ska kunna användas proportionerligt när regelverket som sådant fullständigt  saknar rimliga proportioner.

4. Förutom förbudet mot blyhagel i våtmark pågår diskussioner för att på olika sätt förbjuda eller begränsa användandet av bly i kulammunition.  Dessa diskussioner sker på lika diffusa grunder och saknar även dessa vetenskapligt stöd gentemot de effekter som eftersträvas. Blyfri  kulammunition är ett nytt påfund och dess effekter och lämplighet vid jakt är ännu inte fullt utrett. Ett förbud mot kulammunition skulle inte bara  skada jägarnas möjlighet att träna inför och bedriva en aktiv jakt utan också på ett oåterkalleligt vis skada svensk försvarsförmåga. De svenska  jägarna och skyttarna uppgår till över en halv miljon människor som samtliga har någon form av vapenvana. Denna erfarenhet och kunskap kan  visa sig ovärderlig vid en framtida konflikt. Att en sådan aldrig kan uteslutas är något som tyvärr blivit allt för uppenbart under det senaste året. Att  begränsa dessa skyttars möjlighet att träna och jaga med sina vapen skulle kraftigt inskränka svensk försvarsförmåga.

JRF vill med detta uppmana Sveriges regering att agera för att säkerställa att Sveriges jägare kan bedriva en lämplig och ändamålsenlig jakt även i framtiden. Regeringen måste verka för att reda ut de oklarheter som råder och lämna tydliga direktiv till jägare och skyttar så att jakt och skytte kan bedrivas på ett enkelt och lagligt vis även efter förbudet träder i kraft. Vidare måste regeringen verka med kraft för att säkerställa att inga ytterligare förbud införs som riskerar att försämra situationen ytterligare för svenska jägare och skyttar.


Jägarnas Riksförbund

Solveig Larsson
Förbundsordförande