Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Beslut om förvaltning på stora rovdjur

Torsdag 4 juni sammanträdde viltförvaltningsdelegationen Västerbotten. Jägarna representerades av ordinarie ledamot KG Abrahamsson vid mötet. Jägarnas suppleant Solveig Larsson närvarade vid mötet och hade yttranderätt men ej rösträtt och lämnar här några noteringar från mötet.

SLU informerade om ett nationellt forskningsprojekt som har en försöksplats på Järnäshalvön, Nordmaling, som är den nordligaste platsen, de 2 övriga är på viltrikare marker i syd/mellansverige. Försöken ska pågå i 6 år och titta på hur påverkan blir när flera klövviltsarter finns tillsammans på en yta. Tidigare forskning på klövvilt har hanterat en viltart åt gången. Bland annat kommer temporära hägn göras, dit inte viltet får vistas under del av år, för att utröna om påverkan av vilt är beroende på säsong. Årligen kommer vilttäthet och betestryck att bedömas och dna analys göras för att utröna vilket vilt som betat.

VFD mötets huvudpunkt var att besluta om förvaltningsplaner för de stora rovdjuren björn, lo och järv. Länsstyrelsen hade skickat ut förslag 6 dr före mötet. Principerna har presenterats i februari och vid JRF distriktsstämma fick stämman resonera om dem. Stämman beslöt att distriktet skulle driva att förvaltningsmål skulle vara lika med de mininivåer som Naturvårdsverket beslutat skall gälla för Västerbottens län, det vill säga 11 föryngringar för björn (110 st), 13,5 föryngringar för lo (ca 80 st) samt 23 föryngringar för järv (140 st). Eftersom rovdjursföryngringar varierar naturligt  ganska mycket mellan år, innebär JRF syn att vi tillåter att mininivå underskrids vissa år, och då får vi inte förvalta med jakt. Vår syn är att det totala rovdjurstrycket blir så högt om rovdjursantalen får vara högre än mininivån att det hotar areella näringar samt beskattar bytesdjur så hårt att meningsfull jakt inte kan göras, och därför ska antalet vara så lågt som möjligt. Ett yttrande lämnades in och presenterade på mötet. Yttrandet bifogas på denna sida också.

Eftersom JRF inte har rösträtt på mötet och jägarnas ordinarie ledamot valde att i stort följa länsstyrelsen förslag, så blev beslutade förvaltningsmål 350 björnar, 23 föryngringar på lo (ca 150 st) samt 30 föryngringar på järv (ca 180 st). Samerna lade ett förslag på lägre förvaltningsmål, för  björn ca 170, 20 föryngringar för lo samt 28 föryngringar för järv. Detta förslag fick inte medhåll i VFD, men samerna och LRF reserverade sig i förmån för de samiska lägre förvaltningsmålen. Jägarrösten blev lagd på 350 björn, 23 föryngringar lo och 30 föryngringar järv.
Övrigt presenterades preliminära inventeringsresultat och lo uppgår till 13,5 föryngringar, järv pågår och uppskattas uppgå mot 29 föryngringar när all inventering är gjord. En varg har kvalitetssäkrats i Sorsele, detta är färre än vanligt.
 
Ovanligt många skyddsjakter på björn har beviljats i år, på grund av problem för rennäringen, och 17 björnar har fällts. Av dem har 15 fällts väster om odlingsgränsen i sydvästra delen av länet. Länsstyrelsen meddelade att detta påverkar licenstilldelning av björn 2015. Min åsikt är att det inte behöver påverka, och vi kan tillåta variation kring förvaltningsmålet, som därtill ska enligt planen nås 2030.

Har du frågor kontakta gärna
Solveig Larsson  (solveig.larsson@ume.se)
Suppleant VFD Västerbotten
070-6056274

Dokument: Yttrande förvaltningsplaner