Stigsjö Härnösands Jaktförening
« Tillbaka till distriktet

Härnösands Viltvårdsavdelning

Välkommen till Härnösands Viltvårdsavdelning. Vår verksamhet bedrivs på Stigsjö skjutbana. 

Länk till skjutbanan: Stigsjö skjutbana

Årsstämma

Tid: Söndag 29 januari kl. 15.00
Plats: Långsjögården
 

Välkommen till årsstämma för avdelning JRF Härnösand!
 

Sedvanliga möteshandlingar.
 

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma 

Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.

13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.

15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.

20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning. 

Fler nyheter

Kalender

Årsstämma

29 januari 2023, Härnösands Viltvårdsavdelning - Västernorrlands län • Avdelningsårsstämma

Välkommen till årsstämma för avdelning JRF Härnösand!

Fler kalenderposter