Integritetspolicy - Jägarnas Riksförbund

Integritetspolicy

Jägarnas Riksförbund värnar om din personliga integritet och vi är måna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • är medlem hos oss
 • är förtroendevald eller innehåller en styrelseposition i någon av våra anslutna avdelningar
  Här kan du ladda ner Samtyckesblankett för publicering av kontaktuppgifter (pdf)
 • har ett förordnande från oss (utbildare, provledare)
 • besöker någon utav våra webbplatser
 • använder någon utav våra tjänster, exempelvis Jägartestet
 • deltar i någon utav oss arrangerade utbildningar eller aktiviteter
 • handlar i vår webbshop
 • på annat sätt kommunicerar med oss

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser, tjänster eller gällande lag. Den senaste versionen hittar du alltid här på jagarnasriksforbund.se/gdpr

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, medlemshistorik, köphistorik, foton, ljud- och filmupptagningar, inloggningsuppgifter. 

Alla former av åtgärder som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den är automatiserad eller inte. En personuppgiftsbehandling är till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, användning, utlämning, spridning, sammanställning, samkörning, blockering, radering eller förstörning. 

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi behandlar?

Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare (org. nr. 885000-1697) med adress Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Anslutna avdelningar och distrikt
Avdelningar anslutna till Jägarnas Riksförbund är egna juridiska personer och  är därmed självständigt personuppgiftsansvariga för personuppgifter som samlas in och behandlas i den egna lokala verksamheten. 

Jägarnas Riksförbunds distrikt består av en eller flera egna juridiska personer och är därmed självständigt personuppgiftsansvariga för personuppgifter som samlas in och behandlas i den egna lokala verksamheten. 


Så får vi tillgång till dina uppgifter

 • När du anmäler dem själv i samband med att du tecknar ett medlemskap hos oss, exempelvis på en mässa eller marknad, genom en av våra anslutna avdelningar, när du köper medlemskap i vår webbshop, eller genom en direktbetalning till vårt Bankgiro eller via Swish.

 • När någon annan anmäler ett medlemskap åt dig, exempelvis som gåva, en förälder som tecknar medlemskap åt sitt barn eller annan familjemedlem som tecknar ett familjemedlemskap.

 • När du anmäler dig till någon utav oss arrangerade utbildningar eller aktiviteter.

 • När du använder dig utav några av våra tjänster, exempelvis Jägartestet eller deltar i en av våra tävlingar.

 • Från offentliga register, exempelvis SPAR (Statens person- och adressregister) när vi uppdaterar våra kontaktuppgifter i medlemsregistret.

 • Din dator, telefon eller annan enhet när du använder våra webbsidor (tekniska uppgifter som exempelvis IP-adress och operativsystem, besökhistorik). 

Varför behandlar vi in dina uppgifter? 

Alla behandlingar av personuppgifter som vi behandlar har stöd i en laglig grund. Det betyder till exempel att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi behandlar dina uppgifter för att:

 • Kunna fullfölja det avtal ett medlemskap innebär och som regleras av förbundsstadgarna (skicka ut årsavier, tidning, medlemskort och information som gäller ditt medlemskap).

 • Förbundsadministration (förtroendevalda, utmärkelser, förordnanden, utbildare, provledare).

 • För att kunna hantera beställningar och leveranser.

 • Tilldela inloggningsbehörighet (på intranät, digitala medlemskortet, jägartestet).

 • Identifikation och ålderskontroll.

 • Hantera betalningar.

 • Adresskontroller (mot exempelvis SPAR) för att hålla personuppgifter korrekta och aktuella.

 • Hantering av försäkringsärenden, garantiärenden och reklamationsärenden.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Födelsedata
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • Kön
 • E-postadress
 • Användarnamn (inloggningsuppgifter)
 • Betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra uppgifter relaterade till betalningar
 • Orderhistorik
 • Förordnanden
 • Förtroendeuppdrag
 • Utmärkelser
 • Inloggningsuppgifter (exempelvis till intranät, mina sidor, jägartestet)
 • Andra uppgifter som du självmant och frivilligt uppger vid kontakter med oss
 • Innehåll du själv publicerar(exempelvis på intranätet)
 • Din korrespondens (exempelvis e-post du skickar till oss i ett specifikt ärende)

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. I första hand är det anställda vid förbundskansliet som har tillgång till dina personuppgifter och behörighetsåtkomst styrs i relation till arbetsuppgifter, exempelvis administration av medlemssystemet, kommunikation och ekonomiska transaktioner. Vi delar även uppgifter med leverantörer och partners som tillhandahåller vissa av våra tjänster, exempelvis IT-tjänster, e-post distribution, tryckeri, bank och leverantörer av andra betaltjänster. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning så att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifterna ska skyddas och hur länge de får behandlas. 

Vi delar även uppgifter när det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Lagringstid - Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig. 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Viss information som vi lagrar om dig kan du visa genom att logga in på ditt digitala medlemskort.

Ladda ner blankett för begäran om registerutdrag (pdf).


Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Du har själv möjlighet att logga in på ditt digitala medlemskort och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta förbundskansliet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Jägarnas Riksförbund till ett annat företag, en myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt till begränsning av behandling
Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär begränsning av dina personuppgifter notera att vi eventuell inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller uppfylla vissa delar av vårt avtal till dig under den tid behandlingen av dina personuppgifter har begränsats.

Avregistrera dig från marknadsföring
Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att ändra dina inställningar på ditt digitala medlemskort. 

Återkalla samtycke
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när användningen stödjer sig på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Klagomål
Du har också rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

 

Barn

Medlemskap för personer under 16 år ska registreras av vårdnadshavare och ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap som utgörs av förbundsstadgarna.

Skydd och säkerhet

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta vårt dataskyddsombud. 

Per Wanström
per.wanstrom@jagarnasriksforbund.se
08-550 107 81