Med sikte på framtiden - Jägarnas Riksförbund

Med sikte på framtiden

 

Inledning

Här kommer information om Jägarnas Riksförbund arbete för hur organisationen skall möta framtiden. Arbetsnamnet för projektet är Med sikte på framtiden.

Syfte

Det blir allt svårare att rekrytera medlemmar. Den traditionella medlemsorganisationen och organisationsengagemanget har förändrat kraftig sedan föreningarnas glansdagar för 40-50 år sedan Det är rimligt att utvärdera och utmana befintlig organisation, sätt och metoder. Allt för att möte jägaren med den livsstil som människan har idag.

Förbundsstyrelsen har gett i uppdrag till kansliet att starta upp arbetet och genom detta ta in extern kunskap och kompetens. Detta för att starta upp arbetet Med site på framtiden. Arbetet och kommer ske stegvis och med inkludering och transparens i hela processen. De olika stegen kommer innehålla kvalitativa och kvantitativa undersökningar inom organisationen, bildandet av arbets – och referensgrupper (representanter från hela organisationen), workshops, dialog, möten, intervjuer, internremisser, enkät till myndigheter och andra organisationer, andra yttre faktorer etc.

 

 

Organisation

Arbetsgruppen som bildas och där Generalsekreteraren är projektledare skall säkerställa att arbetet utförs och att resultaten presenteras för organisationen. Det har således ingen påverkan på resultaten som sedan skall sammanställas. Det är alltså medlemmar och förtroendeorganisationen som skall styra innehåll och resultat hur Jägarnas Riksförbund skall ta sikte på framtiden.

Kommunikation

Arbetet kommer löpande kommuniceras och rapporteras inom organisationen och på förbundets webbplats kommer det löpande uppdateras om vart projektet ligger, vad som händer och där kan man även bidra med synpunkter eller bara ställa frågor.

  
Kontakt

Mail: framtid@jagarnasriksforbund.se