Vision - Jägarnas Riksförbund

Vision

Jägarnas Riksförbunds vision är ”Vi förenklar jakten för jägarna”. Genom våra värdeord, ansvar, frivillighet och samarbete skall Jägarnas Riksförbund bidra och skapa förutsättningar för Sveriges jägare att jaga under eget ansvar, med samverkan utan tvång. Förbundet skall genom politisk påverkan, samverkan och genom opinionsbildning ständigt verka för förenklingar för jägarna. Förbundet skall även verka för en meningsfull jakt.

Visionen skall genomsyra organisationens arbete. Jägarnas Riksförbund är och skall vara en stabil och viktig del av och för jakten och jägarna i Sverige.

 

 

Fem saker vi gjort för att förenkla jakten för jägarna:

 

  • Fått ljuddämparna att bli licensfria och jämställas med ammunition. På detta vis kommer jägare och skyttar kunna köpa och äga ljuddämpare till sina vapen, oavsett klasstillhörighet.

  • Förändrat §28 Jaktförordningen så att anmälan sker till Länsstyrelsen istället för Polisen. Tidigare medförde ett skott för att freda tamdjur enligt §28 regelmässigt att skytten blev av med vapen i samband med utredningen, så är inte längre fallet.

  • Fått digitala mörkersikten och rörlig belysning tillåtna vid jakt efter vildsvin. Rätt använda är digitala hjälpmedel för mörkerjakt viktiga utifrån både jaktliga och säkerhetsmässiga aspekter, och JRF tror att lagstiftning måste vara modern och tillåta ny teknik.

  • Utökat jakttiden för vissa arter, till exempel dovvilt, tjäder och orre. För JRF ska jakttiderna vara enkla och långa enligt vad de biologiska förutsättningarna tillåter. För vissa arter har det inneburit längre jakttid och för vissa att jakttiden likställts över landet.

  • Fått viltövervakningskameror att bli tillåtna utan särskilt tillstånd. Viltövervakningskameror är bra för både inventering och jakten och att dessa tilläts utan särskilda tillstånd var en självklarhet.

 

Exempel på vad vi jobbar med just nu

  • Reglerna för användande av björnåtel för hundsläpp. I dagsläget får inte björnhundar ta upp spår vid en åtel, ens om åteln i övrigt är laglig. Detta anser JRF är förkastligt och riskerar att försätta jägare i allvarliga och osäkra rättslägen.

  • Utökning av vapengarderoben och enklare tillståndsgivning vid vapenköp hos vapenhandlare. Att vapenhandlare ska kunna genomföra byten av vapen och att jaktvapengarderoben ska utökas är två viktiga förändringar för Jägarnas Riksförbund.

  • Utvidgning av Jaktförordningens § 28. Jägarnas Riksförbund vill att stora rovdjur, i synnerhet varg, ska kunna fällas om de uppehåller sig i närhet till människor utan att något angrepp eller händelse ska ha inträffat i förväg.
  • Allmän jakttid ska utgöra grunden i förvaltningen. För Jägarnas Riksförbund är det självklart att alla jaktbara arter ska kunna jagas inom ramen för allmän jakttid. Licensjakt är något som endast ska användas i undantagsfall om särskilda behov föreligger.