Allmänna bestämmelser - Jägarnas Riksförbund

Allmänna bestämmelser RM

RIKSMÄSTARE tituleras den skytt som oberoende av klass presterat det bästa resultatet sammanlagt.

Klassindelning

Mästerskapet indelas i öppen-, veteran-, dam- och juniorklass.

Öppen klass: För herr- och damskyttar fr.o.m. 12 år (fyller under innevarande år).
Veteranklass: Veteran för skyttar över 55 år. Veteran + för skyttar över 65 år

Damklass: För damskyttar fr.o.m. 12 år (fyller under innevarande år).
Juniorklass: För herr- och damskyttar upp t.o.m. 20 år (fyller under innevarande år).

Önskad klasstillhörighet anges vid anmälan och veteraner, damer samt juniorer har således flera valmöjligheter.
För skyttar under 15 år gäller att skyttet skall ske under överinseende av målsman eller funktionär, om inte skytten innehar egen vapenlicens.

Omfattning

Mästerskap individuellt i de fyra grenarna älg, jaktstig, lerduva och sammanlagt, samt lagtävling mellan distrikten då de tre bästa skyttarna sammanlagt oberoende av klass räknas.
Arrangören må om den så önskar välja mellan nationell skeet eller jägartrap (nordisk trap) när det gäller lerduvegrenen. Valet skall dock klargöras vid inbjudan till RM:et.

Anmälningar

Från varje distrikt får obegränsat antal skyttar anmälas. Avdelningarna skall insända anmälan via distrikten, vilka svarar för att skyttarna anmäls i rätt prioriteringsordning till arrangören. Arrangören har rätt att reducera deltagarantalet utöver 10 skyttar/distrikt, därest de anmälda skyttarnas antal blir för stort. Eventuella strykningar skall ske från slutet av respektive distrikts "anmälningslista".

Strykningar skall i första hand drabba det distrikt som har anmält flest antal skyttar. Om inte denna reducering räcker får strykningar ske på det distrikts lista som anmält näst största antalet skyttar o.s.v. Efter genomförda strykningar skall de drabbade distrikten ha lika många skyttar kvar som får ställa upp.

 Exempel: Stryks:   Kvar:
 1 distrikt har anmält 22 skyttar  11  11
 2 distrikt har anmält 17 skyttar  6/distrikt 11/distrikt
 3 distrikt har anmält 12 skyttar  1/distrikt 11/distrikt  

Övriga har anmält mindre än 12 skyttar 0 anmält antal
25 skyttar måste strykas för att arrangören skall kunna genomföra tävlingen. Av rättviseskäl stryks 26 skyttar enligt ovan.

Det åligger anmälande distrikt tillse att varje anmäld skytt har kunskap om gällande regler och från arrangören utsända skjuttider.

Skjuttider och uppropstider

Skjuttider och uppropstider skall vara anslagna på skjutplatsen. Tiderna skall vara översända skriftligt till anmälda skyttars distrikt senast 14 dagar före tävlingen. Skytt som ej passar uppropstiden uteslutes ur aktuell tävlingsgren.

Protester

Protest skall vara skriftlig och tillsammans med protestavgiften 50:- inlämnas i sekretariatet senast 60 minuter efter i startlistan utsatt starttid gällande den skytt som protesterar. Avgiften återbetalas om protesten godkännes.

Jury

Tävlingsjuryn skall bestå av fem personer och vara beslutsmässig med tre närvarande ledamöter för att en protest skall kunna behandlas omgående. Meddelande om vilka som ingår i juryn skall vara anslaget på skjutplatsen.

Exempel på jury

En från tävlingsledningen i arrangörsklubben.
Två från förbundets skyttesektion.
Två deltagande skyttar från annat distrikt än arrangörsdistriktet.

Anmälningsavgifter

Fastställs av respektive arrangör efter samråd med förbundets skyttesektion.

Startavgiften för lag fördelas på varje enskild skytt varefter deltagande distrikt tillgodoräknas så många lag som dess anmälda deltagare är delbart med tre.

Priser

I varje gren och sammanlagt utdelas medaljer (en guld, en silver och en brons) per klass.

Till de tre bästa sammanlagda resultaten oavsett klass utdelas RIKSMÄSTARPLAKETT (en guld, en silver och en brons).
I lagtävlingen utdelas medaljer (tre guld, tre silver och tre brons) till ingående skyttar och plaketter till lagen (en guld, en silver och en brons).

Minst 30% av startavgifterna skall återgå till skyttarna i form av heders- och kapitalvarupriser.

Prisbordet bör prioriteras så att huvuddelen tillfaller de skyttar som presterat de bästa resultaten sammanlagt (t.ex. medaljer/plaketter i grenarna och prisbordet till individuellt sammanlagt.
Vandringspriser och dylikt är ej medtagna i dessa bestämmelser utan för dessa hänvisas till stadgarna för respektive pris.

Extra tävlingar

Får arrangeras på tid, plats och sätt som arrangören fastställer.

 

Övrigt

Samtliga under tävlingarna nyttjade banor skall vara godkända av statens skyttekontrollant och lokal polismyndighet. Och allt skytte skall ske enligt gällande säkerhetsregler i enlighet med senaste utgåvan av boken SäkB Civilt skytte (beställs från förbundskansliet).

Förbundets skyttesektions ledamöter äger rätt att granska tävlingsarrangemangen dagen före tävlingarna.

Arrangören skall tillse att gällande utgåvor av regler finns tillgängliga.

Om väderförhållandet är sådant - t.ex. mycket kraftigt regn eller liknande, lågt stående sol kan ej räknas in här - att det råder oklarhet om vad som skall beskjutas skall skytten avstå. Bedömning sker senare, av domare eller jury, om förfarandet var riktigt.

De fem främsta skyttarna i öppna klassen samt den främsta skytten i veteran-, dam- resp. juniorklassen utgör underlag för att representera förbundet vid eventuella behov såsom utbytestävlingar, landskamper m.m.

Bestämmelser för älggren

Banans utseende

Banans utseende och prestanda skall överensstämma med Sv. sportskytteförbundets senaste utgåva av regler för viltmålsbana 80m. Eventuella avvikelser skall vara godkända av förbundets skyttesektion och meddelas anmälda skyttars distrikt skriftligt senast 14 dagar före tävlingarna.

Arrangören må efter godkännande av förbundets skyttesektion nyttja två eller flera likvärdiga banor, om så avses skall även detta meddelas anmälda skyttars distrikt senast 14 dagar före tävlingarna.

Figurer

Arrangören må om den så önskar använda antingen hel älgfigur eller s.k. siamesfigur.

Stående serier skjuts mot figur anvisad av skjutledaren.
Löpande serier skjuts mot hel- eller siamesfigur. Arrangören skall tydligt anslå om figuren kommer antingen automatiskt eller manuellt fr.o.m. första skottet i varje serie.

Samtliga figurer skall ha anatomiska träffområden med valörerna 51, 5, 4, 3 och träffområde.

Första löpande älgen må komma från antingen höger eller vänster enligt arrangörens önskemål.

Arrangören skall tydligt anslå på älgbanan från vilket håll första löpande figuren startar.

Träffområde: Fyra ringar med gemensam medelpunkt och 15, 25, 35 och 45 cm diameter samt
”biologiskt träffområde” (se bild).

Ringarnas värde: 51 – 5 – 4 – 3 samt träff.

Hastighet

Tiden för ett lopp skall överensstämma med den tid som står angiven i Sv. sportskytteförbundets senaste utgåva av regler för viltmålsbana 80m. Eventuella avvikelser skall vara godkända av förbundets skyttesektion och meddelas anmälda skyttars distrikt skriftligt senast 14 dagar före tävlingarna.

Omfattning

En serie om 4 skott mot stående älg inom 45 sekunder (tiden tags mellan 1a och 4e skottet).
Två serier om 4 skott mot löpande älg.
I de två löpande serierna kallar skytten på första loppet varefter de tre övriga kommer antingen automatiskt inom 4 sekunder eller manuellt inom ca: 4 sek.

Skjutställning

Stående utan stöd.

Vapen

Godkänt klass 1 vapen med valfria för jakt godkända riktmedel.
Härvidlag gäller Sv. sportskytteförbundets regler för om- och påbyggnad av vapen.

Lyftande av vapen

Vapnet får ej lyftas förrän älgkronan blir synlig på löpande älg och inte före kommandot "eld" på stående älg. Före lyftandet skall kolvens bakre del hållas under midjehöjd.
Avvikelser från dessa regler kan tillåtas beroende på arrangörsbanans utförande och skall då tydligt anslås så att ingen skytt undgår informationen.

Provskott

Skytt äger rätt till 2 provskott, att användas efter eget gottfinnande.

Exempel:
Ett provskott mot stående älg.
Ett provskott mot löpande älg.
Två provskott mot stående eller två provskott mot löpande älg.

Vid klick, vapenfel eller annat fel

Skytten skall nedlägga vapnet direkt vid fel och anmäla felet till skjutledaren. Skjutledaren skall kontrollera om vapnet är avfyrat, osäkrat och laddat, (d.v.s. tydligt märke efter slagstiftet syns på den patron som ligger i patronläget) om så är fallet skjuts hela den aktuella serien om men resultaten av de skott som avlossats fram till avbrottet räknas.

Exempel:
Skytten får avbrott vid tredje skottet och får således skjuta om samtliga fyra skott i serien men valörerna från skott 1 och 2 i den avbrutna serien läggs ihop med valörerna från skott 3 och 4 från den nya serien.

Om det vid kontroll visar sig att skytten är vållande till felet, (t.ex. ej avfyrat, ej osäkrat, ej laddat) eller att skytten ej lagt ner vapnet utan försökt avhjälpa felet, döms till bom på skottet och återstående skott i serien får skjutas. Högst två omskjutningar per skytt tillåts. Skytt som utan skjutledarens medgivande lämnar skjutplatsen under pågående skytte stryks från deltagandet och erhåller således ej något resultat i grenen.

Markering

Markering sker efter varje fyraskottsserie. I stående serie börjar markeringen med lägsta erhållna valören och därefter i stigande skala. I löpande serie markeras utgående älg först med början av lägsta erhållna valören och därefter i stigande skala, varefter markering av inkommande älg sker enligt samma förfarande. Finns för många skott i träffområdet (gäller siames) borträknas det eller de högsta resultaten.

Skott som tangerar linjen räknas till det högre värdet. Avlångt hål samt rikoschett räknas som bom, om dess längd överstiger 10 mm. Klistring får ej ske före skyttens godkännande av markeringen. Markering skall ske på sådant sätt, att skytten är medveten om varje skotts läge och värde innan han/hon lämnar skjutplatsen. Resultatskrivning skall även ske i markörgraven. Jämförelse av skrivna resultat skall göras mellan varje skytt.

Före klistring bör samtliga träffar markeras med krita eller på annat sätt för att eliminera tveksamheter i den händelse någon klisterlapp skulle lossna.
Byte av träffbilder skall ske efter maximalt 50 skyttar.

Särskiljning

Sker genom räkning av femettor, femmor, fyror o.s.v. Den skytt som har flest femettor går före o.s.v.

Maxpoäng

6012 poäng (stående serie 204 p, löpande serier 2 x 204 p).

Bestämmelser för jaktstiggren

Öppen jaktstig

D.v.s. samtliga mål visas minst en gång/skytt före skjutning.

Omfattning

12 skott (6 dubbelmål).

Vapen

För jakt godkänt hagelvapen i kaliber 12 eller mindre med valfria för jakt godkända riktmedel.

Mindre kaliber än 12 berättigar ej till handicap.
Ammunition

Endast av arrangören tillhandahållen ammunition får användas vad avser vapen i kaliber 12.

Skytt som nyttjar vapen med mindre kaliber än 12 svarar för egen ammunition vilken skall vara godkänd av arrangören.

Arrangören skall i inbjudan till tävlingen meddela vilken ammunition som skall användas fabrikat, hagelstorlek och hagelvikt.

Skjutställning

Stående utan stöd.
Skytten får ladda vapnet endast efter klartecken från skjutledaren.

Skytten får ha valfri färdigställning.

Skytt som bryter mot dessa bestämmelser erhåller 0 poäng på den aktuella stationen. Bedömning sker av skjutledaren på den aktuella stationen.

Vid klick, vapenfel eller annat fel

Som skytten ej förvållat, går figurerna om och sista resultatet gäller.

Är skytten vållande till felet (t.ex. ej avfyrat, ej osäkrat, ej laddat) gäller första resultatet.

I de fall patronens förladdning/hagelkopp genomborrar träffområdet så att ej fullständig hagelräkning (till 10) ej kan göras, skall skytten tillfrågas om han/hon önskar skjuta om innan resultat meddelas.

Om skytten ej önskar omskjutning skall hålet efter förladdningen/hagelkoppen räknas som ett hagel.

Särskiljning

I den händelse två eller flera skyttar skjutit fullt (120) skjuter de direkt om station 6 och det senaste resultatet räknas som skiljeresultat (samtliga träffade hagel räknas).

I övrigt skiljs skyttar med lika resultat genom att räkna antalet träff bakifrån på stigen.

Den skytt som har flest träff i rad bakifrån räknat går före o.s.v.

Exempel:
Skytt A. 10+10, 10+10, 10+10, 10+08, 10+09, 10+10 = 117.
(Skytten A har tappat på stn. 4 och 5.)

Skytt B. 10+10, 10+10, 09+08, 10+10, 10+10,10+10 = 117.
(Skytten B har tappat på stn. 3.)

Båda skyttarna har 117 poäng men skytten B har flest fullpoängare bakifrån räknat och går således före.

Målspelet

Målspelet och figurerna på jaktstigsstationerna skall anordnas så att de överensstämmer med gällande praxis vid allmänna jaktstigar och vara möjliga att beskjuta och erhålla full poäng med normal jaktborrning i vapnet, d.v.s. mållappens träffyta skall dimensioneras mot skjutavståndet så att ”fullt” kan erhållas med minst 1/2 – 3/4 trångborrning (det får inte krävas tur för att få ”fullt”).

Avståndet mellan skytt och mål får ej understiga 15 m och ej överstiga 30 m.

Figurerna skall ordnas på ett sådant sätt att de ej faller av linan vid beskjutning, ej studsar tillbaka ut i skjutgatan efter figurvisningens slut.

Används annan färg på träfflapparna än vit skall skytten vara informerad om detta före skjutningen.

Om sammankopplade figurer används skall avståndet mellan figurerna ej understiga 2 meter. S.k. sportingstationer med lerduvor är ej tillåtet.

Maxpoäng

(Utom hagelräkning) är 60 poäng (12 x 10 poäng dividerat med 2)

Bestämmelser för lerduvegren

Som tidigare nämnts under allmänna bestämmelser må arrangören välja som lerduvegren antingen nationell skeet eller jägartrap (Nordisk trap).

Valet skall meddelas i inbjudan till RM:et.

Nationell Skeet

Banans utseende

Banans utseende och prestanda skall överensstämma med SV. sportskytteförbundets senaste utgåva av regler för nationell skeet.

Eventuella avvikelser skall vara godkända av förbundets skyttesektion och meddelas skriftligt till anmälda skyttars distrikt senast 14 dagar före tävlingarna.

Arrangören må efter godkännande av förbundets skyttesektion nyttja två eller flera likvärdiga banor. Om så sker skall detta skriftligt meddelas anmälda skyttars distrikt senast 14 dagar före tävlingarna.

Omfattning.

En serie om 25 duvor vilka skjuts helt enligt Sv. sportskytteförbundets gällande regler för nationell skeet.

(Vilket i denna utskrift innebär:)
Station 1: Enkelt torn, enkel låda och dubblé torn/låda.
Station 2: Enkelt torn, enkel låda och dubblé torn/låda.
Station 3: Enkelt torn, enkel låda.
Station 4: Enkelt torn, enkel låda.
Station 5: Enkelt torn, enkel låda.
Station 6: Enkelt torn, enkel låda och dubblé låda/torn.
Station 7: Enkelt torn, enkel låda och dubblé låda/torn.
Station 8: Enkelt torn och enkel låda.

Första bommade duva skjuts om för att bestämma träff/bom på det 25e skottet. Har skytten ej missat någon duva skjuts 8:e stationens låda om för att slutföra 25an.

Vapen

Enligt Sv. sportskytteförbundets regler för nationell skeet.

Domare

Skjutningen ledes av en domare med stor erfarenhet av skeetskytte, med god vapenkännedom och som bör inneha gällande domarlicens. Hans huvuduppgift är att omedelbart efter varje kastad duva avgöra om det är träff eller bom och att avgiva tydlig signal för varje bommad duva. Domaren skall assisteras av 2 sidodomare. Sidodomare utses bland de tävlande efter särskild turordning och företrädesvis från föregående skjutlag. Sidodomares huvudsakliga uppgift är att omedelbart efter skott ge signal genom att höja handen, en flagga eller dylikt, om han anser att duvan bommats.

Skjutställning

Enligt Sv. sportskytteförbundets regler för skeet.

Träffad eller bommad duva respektive ny duva
Enligt Sv. sportskytteförbundets regler för skeet.

Särskiljning

Om två eller flera skyttar uppnå samma resultat skall ordningsföljden för de tre första platserna vid mästerskapstävlingar avgöras genom särskjutning i serier om 25 duvor intill dess särskiljning sker.

Om särskjutning icke skulle ske på förut bestämd tid, skall berörda skyttar hålla kontakt med tävlingsledningen, så att särskjutningen kan utföras senast 30 minuter efter det huvudskjutningen är avslutad.

För ordningsföljden i övrigt avgörs placeringen genom att räkna bakifrån i serien fram till bom.

Den skytt, som har de flesta träffar i följd går då före.

Maxpoäng

50 poäng (1 poäng/träffad duva multiplicerat med 2).

JÄGARTRAP (Nordisk trap)
Arrangeras och skjuts helt enligt ovanstående regler för skeet med undantag för hänvisningarna till Sv. sportskytteförbundets skeetregler vilka skall bytas mot motsvarande regler för nordisk trap.

Bestämmelser sammanlagt individuellt

Omfattning

Älggren, jaktstigsgren och lerduvegren.
Endast skytt som deltagit i samtliga tre grenar medtages i sammanräkningen.

Poängberäkning

Vid sammanräkningen till sammanlagda RM:et används skyttarnas resultat från de tre olika grenarna.

Exempel:
En skytt som erhållit resultaten 60, 60, och 50 poäng erhåller således maximala 170 poäng. Den skytt i oberoende av klass som i sammanräkningen erhåller det flesta antalet poäng blir således RIKSMÄSTARE. Etta, tvåa och trea sammanlagt i varje klass belönas med medaljer/plaketter men kan ej tituleras riksmästare.

Särskiljning

I den händelse två eller flera skyttar skulle sluta på samma antal poäng skall särskiljning ske i följande ordning.
1: Resultat på älggrenen a)uppnådd poäng b)räkning av femettor o.s.v.
2: Resultat på jaktstigsgren.
3: Resultat på lerduvegren.

I den händelse att två eller flera skyttar vid ovanstående särskiljning ändock ej kan skiljas är det särskjutningen i resp. gren som avgör i ovan nämnda ordning.

Maxpoäng

17012 poäng.

Bestämmelser för lagtävling

Till lagtävlingen räknas den sammanlagda poängen vilken erhållits av de tre bäst placerade skyttarna/distrikt sammanlagt individuellt och oavsett klass.

Särskiljning sker efter samma princip som för individuellt sammanlagt.

Maxpoäng

51036 poäng.