Äganderätt - Jägarnas Riksförbund

Äganderätt

Äganderätten är viktig – för att inte säga central – för Jägarnas Riksförbunds arbete. Viltet i Sverige ägs inte av någon så länge det lever, men rätten att jaga det tillfaller markägaren. Det är markägaren som svarar för alla skyldigheter som det medför att äga en fastighet och som också kan dra fördelarna av det. Därför måste jakten alltid hanteras i förhållande till jord- och skogsbruk för att en balans ska kunna uppnås. 

Jägarnas Riksförbund uppmuntrar alltid markägare att ta tillvara sina lagstadgade rättigheter och själva ta ansvar över hur deras mark nyttjas. Genom kloka och genomtänkta arrendeavtal och överenskommelser kan många av de problem som påverkar jakten i Sverige förebyggas. Något som gagnar både viltet och jägarna.