Etisk jakt - Jägarnas Riksförbund

Etisk jakt

I Sverige har vi en väl utvecklad jaktetik. Det innebär att jägarna tar sitt ansvar och fyller i de luckor som finns i lagen och gör att jakten bedrivs på ett etiskt vis. En etisk jakt är en jakt där viltet inte utsätts för onödigt lidande och där jakten sker i samklang med naturen och övriga brukarintressen. När jaktetik diskuteras handlar diskussionerna ofta om hundanvändning, jakttider eller vilka djur som ska skjutas.

Vad gäller hundanvändningen sker alltid stora förändringar som påverkar synen på etik hos jägarna. Viltpopulationer ökar eller minskar och därmed förändras också intresset för att jaga dem och nya viltarter tillkommer som ställer andra krav på hundanvändningen. Därför är det svårt att stirra sig blind på raser eller typer av hundar. Beroende på hur jakten bedrivs passar olika typer av hundar olika bra in och det är upp till jägarna själva att bedöma om deras hundar är lämpliga för ändamålet. Jägarnas Riksförbund arbetar för en stor frihet i hur hundar får användas vid jakt – vilket också ställer stora krav på jägarnas eget ansvarstagande.

De jakttider som finns i Sverige och i vilken ordning djuren fälls är också ständigt uppe för diskussion. Inte sällan hamnar diskussionerna i ett synsätt som enbart speglar de enskilda personernas vilja och tyckande utan att ta hänsyn till biologiska förutsättningar. Jägarnas Riksförbund anser att jakttider ska vara så långa som möjligt utifrån en biologisk synvinkel och så mycket av ansvaret som möjligt ska läggas på jägarna så att jakten och avskjutningen är lämplig utifrån de lokala förutsättningarna.