Motioner - Jägarnas Riksförbund

Motioner

Som medlem i Jägarnas Riksförbund skall man erhålla en kallelse till lokalavdelningens årsstämma och man har en demokratisk rätt att framföra förslag via en s.k. motion till Jägarnas Riksförbunds avdelnings-, distriktsårsstämma eller till förbundets årsstämma som skall vara respektive styrelse tillhanda senast två (2) veckor före årsstämman samma år. 

Motion som avslås av lokalavdelningens årsstämma handläggs inte på distrikts- eller förbundsårsstämmor.

Även lokalavdelningens och distriktens årsstämmor kan fatta beslut om inlämnande av motioner som då handläggs på motsvarande sätt.

Enskild medlems motion skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast två (2) veckor före avdelningsårsstämman samma år.

Motion lämnad av avdelningsårsstämma skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast två (2) veckor före distriktsårsstämman samma år.

Motion lämnad av distriktsårsstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den femte (5e) april samma år.

Att skriva motion är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

All motionshantering underlättas om motionären förutom det underskrivna dokumentet mailar över motionen i pdf-format till berörd styrelse.

Några tips

 • Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
 • Ange gärna kort i rubriken vad motionen går ut på.
 • Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
 • Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
 • Framför ett yrkande på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad motionären vill.
 • Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
 • Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
 • Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator men det underlättar hanteringen.
 • Lämna motionen till styrelsen enligt ovanstående tidsangivelser.
 • I kallelse till årsstämma bör om möjligt eventuella motioner bifogas. Styrelsen ger sitt utlåtande på årsstämman varefter alla närvarande medlemmar beslutar om att tillstyrka eller avslå motionen.
 •  

Mallar

Motion till avdelningsårsstämma (pdf)