Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte Rejmyre 23:e januari

2019-01-23

Välkommen till årsstämma i Rejmyre Jaktskytteklubb.

ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 23 januari
TID 19.00
PLATS Rejmyre Församlingshem, Glasbruksvägen 21, Rejmyre.


Välkommen till årsstämma i Rejmyre Jaktskytteklubb.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt prisutdelning och lotteri.
Smörgåstårta och kaffe serveras.
Motioner skickas via epost till: rejmyrejsk@gmail.com eller lämnas till någon i
styrelsen senast 2019-01-09.
Se information om motioner på https://jagarnasriksforbund.se/medlem/motioner.
Där finns även motionsmallen att ladda ner (längst ner på sidan).
Kontakt:
Dick Kindåker, tel: 070-5174999, epost: rejmyrejsk@gmail.com

Välkommen,
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.