Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-01-16

Välkommen till Årsmötet för JRF Valdemarksvik. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, dagordning enligt stadgar. Klubben bjuder på lättare förtäring.

KALLELSE
ÅRSSTÄMMA
DATUM Onsdag 16 januari
TID 19.00
PLATS Vammarskolan i Valdemarsvik. Ingång genom stora entrén.Välkommen till Årsmötet för JRF Valdemarksvik.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, dagordning enligt stadgar.
Klubben bjuder på lättare förtäring.
Eventuella frågor ställs till ordförande Paul Johansson.

Kontaktuppgifter till Paul J
n.paul.johansson@gmail.com
070-598 22 29


Valdemarsviks Jaktskytteklubb, Östergötland.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.