Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-10

KALLELSE ÅRSSTÄMMA DATUM Söndag 10 februari TID 16.00 PLATS Nässjö jakt skytte center. 1,5 km efter Fredriksdal mot Malmbäck.

KALLELSE
ÅRSSTÄMMA
DATUM Söndag 10 februari
TID 16.00
PLATS Nässjö jakt skytte center. 1,5 km efter Fredriksdal mot Malmbäck.


Välkomna!


Som vanligt bjuder vi på något gott samt lotteri.
Vi kommer även att anordna en dag med elektronisk skjut simulator i Lekeryd den 23/3 kl 9-15, först till kvarn.
Messa Greger på: 0703 - 69 92 69 eller Patrik: 0702- 90 62 03. Så vi kan dela in i grupper och meddela tider.
Blir det många så har vi även den 24/3 som reserv.


Väl mött,
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.