Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-07

Västerdalarna: 2019-02-07 kl 18:00, JRF-lokalen, Nås (Borgbygatan 4, Nås)

KALLELSE ÅRSSTÄMMA
AVDELNINGARNAS ÅRSMÖTE
Norra Dalarna: 2019-02-07 kl 18:00, lokal Kung Gustavs väg 5, 1 tr, Orsa
Västerdalarna: 2019-02-07 kl 18:00, JRF-lokalen, Nås (Borgbygatan 4, Nås)
Östra Dalarna: 2019-02-07 kl 18:00, Skjutbanan i Främsbacka
Välkomna till årsmöte för JRF inför verksamhetsåret 2019!
Inkom med motioner senast 2 veckor innan avdelningsmötet för behandling av respektive styrelse.
Sänd motion till: martin.g.lundgren@gmail.com

I år hålls avdelningsmöten för tre avdelningar istället för fem.
Detta på grund av omstruktureringar till följd av önskemål från avdelningarna och omständigheter där ikring.
Vi har i samband med detta slagit samman Mora-Orsa-Ores avdelning med Älvdalens avdelning till
Norra Dalarna samt Södra Dalarnas avdelning med Falun-Borlänges avdelning till Östra Dalarna.
Förändringen har inte letat sig in på medlemskorten för i år men du kan se på ditt kort vilken avdelning du tillhör via siffrorna på kortet där 20-01 och 20-11 nu utgör Östra Dalarna och 20-02 och 20-08 utgör
Norra Dalarna. 20-10 Västerdalarna förblir oförändrat.

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE
Distrikt Dalarna: 2019-03-17 kl 14:00, JRF-lokalen, Nås (Borgbygatan 4, Nås)

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.