Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-03-08

Varmt välkommen till JRF Uppsalas årsstämma!

Tid: Onsdag 8 mars kl. 19.00
Plats: Scandic Uppsala Nord

Motioner ska skickas till mejladress uffe.ulim@gmail.com
 
Eftersom det är ont om plats kommer Ombuden att kallas till Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50,Uppsala.
 
Övriga kan delta digitalt via Zoom.

Med vänlig Hälsning!
Styrelsen

Dagordning vid distriktsårsstämma 
Reglerat i distriktsstadgarna § 11

1. Distriktsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, 1 sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för års-stämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårds-distriktets tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsdistriktet.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsdistriktets styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsdistriktets styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till förbundets årsstämma, enl. förbunds-stadgan § 10.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.