Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-02-07

Jägarnas Riksförbund Avdelning 2501, Norrbotten Norra kallar medlemmar till årsmöte.

Tid: Tisdagen 7 februari kl 19.00
Plats: OII (Drottninggatan 49), Boden

Jägarnas Riksförbund Avdelning 2501, Norrbotten Norra kallar medlemmar till årsmöte.
Dagordning nedan. Styrelsen träffas 18.00
För att kunna beräkna förplägnad önskas meddelande om ni avser närvaro senast 5/2-2023 via telefon eller sms till Ola: 072-535 90 54.

Varmt välkomna Styrelsen.


Dagordning vid avdelningsårsstämma

Reglerat i avdelningsstadgarna §11

§1  Viltvårdavdelningsstämmans öppnande

§2  Fastställande av röstlängd (närvarolista) för viltvårdsavdelningsstämman

§3  Frågan om viltvårdavdelningsstämmans behöriga utlysande

§4  Godkännande av dagordning för viltvårdavdelningsstämman

§5  Val av ordförande, sekreterare samt 2 justerare tillika rösträknare vid        viltvårdavdelningsstämman

§6  Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

§7  Behandling av revisorernas berättelse

§8  Fastställande av resultat- och balansräkning för viltvårdsavdelningen

§9  Beslut om ansvarsfrihet för viltvårdsavdelningens styrelse

§10  Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för viltvårdavdelningen

§11  Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer i viltvårdsavdelningen

§12  Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdavdelningens tjänst

§13  Val av ordförande i viltvårdsavdelningens styrelse

§14  Val av antal ordinarie ledamöter och ersättare i viltvårdsavdelningens styrelse

§15  Val ordinarie ledamöter och ersättare i viltvårdsavdelningens styrelse

§16  Val av revisorer och revisorsersättare för viltvårdsavdelningen

§17  Val av valberedning för viltvårdsavdelningen

§18  Övriga val som beslutas av viltvårdsavdelningsstämman

§19  Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma enligt distriktstadgan §9; 5 ombud

§20  Behandling av inkomna motioner

§21  Till årsstämman hänskjuta frågor från avdelningsstyrelsen

§22  Övrig information

§23  Viltvårdsavdelningsstämmans avslut