Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-02-08

Välkommen till årsstämman i Jrf Norrköpings Jaktskytteklubb!

Tid: Onsdag 8 februari kl.18.00
Plats: Restaurang Eklunden, Lindåkersg 2 Norrköping

Motioner skickas till aasenheim@icloud.com
Sekreterare: Andreas Åsenheim 070-204 23 59.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Dagordning vid avdelningsårsstämma

Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om ersättningar och traktamenten till förtroendevalda och vid arbete i föreningens tjänst. Styrelsens förslag är 5000 kronor att fördelas inom styrelsen och mellan skjutbaneföreståndare. Styrelsen får också fri serieskjut.älgbana och rabatt om 5 kronor per serie på skeetbanan, likt övriga förtroendevalda funktionärer.

A, Ersättning till lerduvebanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut.älgbanan. Funktionärerna också får rabatt om 5 kronor per serie på skeetbanan.

B, Ersättning till älgbanefunktionärer. Styrelsens förslag fri serieskjut älgbanan. Funktionärerna också får rabatt om 5 kronor per serie på skeetbanan.

C, Ersättning till hemsidesansvarig: Styrelsens förslag fri serieskjut på älgbanan. Funktionärerna också får rabatt om 5 kronor per serie på skeetbanan.

12. Val av antal ordinarie ledamöter till styrelsen jämte suppleanter. 2 år.
13. Val av revisorer jämte suppleanter. 2 respektive, 1 år.
14. Val av valberedning samt ordförande för valberedning. 1 år.
15. Övriga val som årsstämman beslutar.
a, Skjutbaneföreståndare,1 år.
b, Ansvarig för älgbanan, 1 år.
c, Ansvarig för skeetbanan, 1 år.
d, Ansvariga skjutledare lerduvor, 1 år. e, Ansvariga skjutledare älg, 1 år.
f, Kontaktman föreningstjänst, 1 år. g, Jaktstigsansvarig, 1 år.
h, Banläggare jaktstig, 1 år.
i, Tävlingskommité, 1 år.
j, Ungdomsledare, 1 år.
k, Älgbanekontrollanter, tillsvidare.
l, Medhjälpare Älgbanan, tillsvidare.
m, Lerduvebanekontrollanter, tillsvidare.

16. Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9. 1 år.
a, Representant i distriktsstyrelsen jämte suppleant till dito,1 år.

17. Behandling av inkomna motioner.
18. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor. 19, Övrig information.
20. Stämmans avslutning.