Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-01-21

Välkommen till årsstämman i JRF Dellenbygdens Jakt och Fiske!

Tid: Lördag 21 januari kl. 12.00 - 16.00
Plats: Bobygdsgården, Svedja


Stämma enligt dagordning. Anmälan senast 16 januari för middagsbeställning. Planerade aktiviteter 2023: Familjedag och värvningsstånd på Stintans dag i Delsbo
Kontakt : Leif Antonsson telefon: 0706582682. Yngve Dellesjö telefon: 0702812350. Motioner lämnas senast 9/1 via epost till: yngve.dellesjoe@hotmail.com alternativt vanlig post: Yngve Dellesjö, Jobsmyra 125, 82472 Delsbo.

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.