Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-02-12

Varmt välkommen till JRF Dalarnas årsmöte och information om nybygget Främsbacka Jaktskyttebana.

Tid: Söndag 12 februari kl. 18.00
Plats: Videomöte

Varmt välkommen till JRF Dalarnas årsmöte och information om nybygget Främsbacka Jaktskyttebana.

Anmälan till: framsbacka@hotmail.com, senast 2023-01-29. Anmäld mejladress får url till videomöte i retur.

Hålltider:
18:00 start årsmöte. Ca 19:30 information.

Väl mött!
Styrelsen

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.