Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-02-09

Varmt välkommen till JRF Stockholms årsmöte!

Tid: Torsdag 9 februari kl. 19.00
Plats: Rosengatan 1, i Stockholms innerstad.
  
Vi inleder med en föreläsning innan vi blickar tillbaka på genomförda aktiviteter 2022 och ser framåt vad vi planerar för aktiviteter för 2023 under årsmötet.

Vi väljer medlemmar som representerar avdelningen på distriktets årsmöte.
 
Vi håller Årsmötet på Rosengatan 1, i Stockholms innerstad.
Rosengatan ligger i anslutning till Döbelnsgatan, i närheten av korsningen med Tegnergatan. För de som inte har möjlighet att delta fysiskt, kommer vi erbjuda möjlighet att delta digitalt.

På årsmötet bjuds det på fika och smörgåstårta.
 
Anmäl er om ni kommer till mötet på mailadress: avdelning.stockholm@jagarnasriksforbund.se Ange i anmälan om ni kommer att delta fysiskt på mötet eller om ni önskar delta digitalt. Önskar ni att delta digitalt så kommer ni att få en länk innan mötet som ni kopplar upp er på.
 
Kontakt: 
Peter Bäckman, telefon: 076-140 00 47, Rickard Plars telefon: 070-583 09 42. Email: avdelning.stockholm@jagarnasriksforbund.se
 
Vi kommer att skicka email om aktiviteter inom avdelningen så det är en god idé att ange den, om du inte redan gjort det, via ditt digitala medlemskort. www.jagarnasriksforbund.se/medlem/digitalt-medlemskort/


Mvh
Ordförande och Sekreterare. 


Dagordning vid avdelningsårsstämma 
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
 
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning. 
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.