Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma 2023

2023-02-07

Välkommen till årsstämma för avdelning JRF Alunda-Östhammar!

Tid: Tisdagen 7 februari kl. 19.00
Plats: Väddika Gård ( hos Jonte Kylin)

Sedvanliga stämmo förhandlingar enligt dagordning. Prisutdelning på km älg.
 
Avdelningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Anmälan senast 3/2 till Göran Andersson, ring eller smsa på telefon: 070-4056669.
 
Varmt välkomna!
Styrelsen.
 
Dagordning vid avdelningsårsstämma 
Reglerat i avdelningsstadgarna §11
 
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning. 
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.