Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Öppet brev till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA

Den 6/9 2023 konstaterades Afrikansksvinpest (ASF) i Sverige för första gången. En dag vi hoppades aldrig skulle komma, men förberett oss för att det skulle kunna hända.

Frågorna kring att förhindra och att hantera ett eventuellt utbrott av ASF har diskuterats under många år och samhället förberetts på ett utbrott.

Ett område motsvarande ett tusen kvadratkilometer har initialt stängts ned för alla former av verksamheter, skogsbruk, jordbruk, jakt, allemansrätten är tills vidare upphävd. De som bor och verkar i området drabbas hårt av begränsningarna. Konsekvenserna är i dagsläget oöverskådliga och kommer påverka människor och verksamheter under lång tid framåt och kosta näringslivet och samhället stora summor.

Akuta krafttag måste göras omedelbart från myndigheterna för att säkerställa att detta utbrott inte upprepar sig på något annat ställe. Detta sker närmast genom att agera på de flertalet rapporter om vildsvin som rör sig i praktiken fritt på olika avfallshanteringsstationer runt om i Sverige. Hade anläggningen i Fagersta varit instängslad så hade vi sannolikt inte haft något utbrott, så det är av största vikt att stängsling sker omedelbart på andra anläggningar runt om i Sverige där frilevande vildsvin finns.

Utöver detta vill JRF lyfta några ytterligare aspekter i preventivt syfte då det är förebyggande arbete som bäst kan förhindra ett nytt utbrott av AFS. En viktig faktor är då att uppmuntra och öka efterfrågan på vildsvinskött bland allmänheten.
Vi har under de senaste veckorna fått indikationer på att det finns en ökande oro från både jägare och allmänhet att äta vildsvinskött, även fast köttet inte kommer från den smittade zonen. Under de senaste åren har det satsats stora statliga pengar på att både möjliggöra direktförsäljning av vildsvinskött från jägare till slutkonsument, och inte minst att öka den offentliga efterfrågan på inhemskt kött från vildsvin. Denna satsning riskeras nu att slås i spillror. Faran är uppenbar att om efterfrågan av vildsvinskött minskar hos jägare och allmänhet så kan avskjutningen av vildvin minska. Detta får konsekvensen att vildsvinsstammen ökar, med ökad risk för spridning av ASF, risk för att skadorna i lantbrukets grödor ökar samt att risken för trafikolyckor med vildsvin är inblandade ökar.

En annan aspekt är de konsekvenser ett ytterligare utbrott av ASF skulle få. Ponera att utbrottet i vilttäta delarna av Sörmland, Östergötland eller Skåne. Kanske i områden med stor tamgrisproduktion. Att inte kunna jaga under överskådlig framtid innebär en ytterligare ökning av redan täta viltstammar. Skador på skog, jord, trafikolyckor med vilt skulle öka som en naturlig följd. Därtill ökar risken att andra sjukdomar sprider sig lättare vid höga populationer av klövvilt. Lägg därtill avlivning av tiotusentals tamgrisar med en förlamad export som följd. Risken för stor biologisk, ekologisk och mänsklig katastrof om vi får fler utbrott av ASF. Ytterligare utbrott av ASF måste förhindras och för att så ska ske så måste även preventiva åtgärder samt populationsminskade jakt genomföra och upprätthållas.

JRF uppmanar de berörda myndigheterna att:

Omgående se till att avfallshanteringsanläggningar vidtar adekvata åtgärder så att vildsvin och andra djur inte har tillgång till dessa anläggningar.

Genom förstärkta kommunikationsinsatser informera att rätt tillagat vildsvinskött är riskfritt, gott och klimatsmart att äta.

Poängtera vikten av att där restriktioner inte råder, fortsätta jaga vildsvin enligt de lokala förutsättningar som råder.

Solveig Larsson
Ordförande
Jägarnas Riksförbund