Indal-Lidens Jägarklubb
« Tillbaka till distriktet

Indal-Lidens Jägarklubb

Välkommen till Indal-Lidens Jägarklubb. Vår förening engagerar sig i jakt-, fiske- och friluftsfrågor. Vi är ca 240 medlemmar i lokalavdelningen och har fyra öppna möten per år. Det är inget krav på medlemskap för att delta på våra aktiviteter eller möten utan alla är välkomna. På ungdomssidan satsar vi på fiskedagar och vårt kvinnliga nätverk träffas på skjutbanan för bl.a. övningsskytte.


Årsstämma 2023

Tid: Onsdag 8 februari kl. 18.30
Plats: Digitalt
 

Välkomna på årsstämma för Indal-Lidens Viltvårdsavdelning den 8 februari kl. 18.30, digitalt möte.
 

Även denna gång inbjuder vi till digital årsstämma enligt avdelningsstadgarnas dagordning.
Stämman börjar kl. 18.30, men det kommer att vara möjligt att ansluta redan från kl. 18.00.
 

För att delta ber vi dig att senast den 6/2 anmäla dig via formuläret som kan nås via länk från avdelningssidan hos förbundet: https://www.jagarnasriksforbund.se/vasternorrland/indallidensjk/,
vår hemsida; https://ilviltvard.wordpress.com/nyheter / 

eller Facebook-sida: https://www.facebook.com/jrfindallidensviltvardsavdelning
 

Alternativt meddela, namn, mailadress, telefonnummer samt medlemsnummer till Folke Lindh på telefon: 070 - 830 87 00.
 

Inför stämman kommer du via mail att erhålla en personlig länk för att kunna ansluta till stämman samt årshandlingarna.

Vill du gärna delta men är osäker och ovan det tekniska vill vi slå ett slag för att ansluta i tid och kanske be en släkting/jaktkamrat om hjälp.
 

Välkomna!
Styrelsen 

Dagordning vid avdelningsårsstämma 

Reglerat i avdelningsstadgarna §11
 

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning. 

 

 
Fler nyheter

Kalender

Årsstämma 2023

8 februari 2023, Indal-Lidens Jägarklubb - Västernorrlands län • Avdelningsårsstämma

Välkomna på årsstämma för Indal-Lidens Viltvårdsavdelning

Fler kalenderposter